15baivadapan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về 15baivadapan, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phan Chau Trinh High School ONE PERIOD TEST
Name:………………………….. English : 11- Time :45 minutes
Class: 11/…….. Code:111

ANSWER SHEET
( Học sinh đánh dấu X vào ô A,B,C hoặc D ở từng câu tương ứng với câu trả lời đã chọn)
Câu
A
B
C
D
Câu
A
B
C
D
Câu
A
B
C
D
Câu
A
B
C
D

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39

10

20

30

40

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A,B,C,D để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:
When I (1)…………a student , I had (2)……………summer job in an expensive restaurant in Glasgow. One day we were expecting forty members (3)………….a football team (4)………..lunch, I was given (5)…………….job of peeling potatoes. I thought I was managing quite well with (6)……….small knife until the owner appeared to see how I was getting on. She was amazed that I was using a knife(7)………..asked why I wasn’t using the potato peeler.I had no idea what a potato peeler was, so she led me into a small room behind the main kitchen. There, (8)………….the table, was a small machine (9)……..the rubbish bins some people ………(10)…….in their bathrooms.
1. A.were B.was C.is D.are
2. A. a B.an C.the D.no article
3. A. from B.of C.for D.as
4. A.for B.such C.the D.of
5. A. a B.an C.the D.some
6. A. your B you C.my D.mine
7. A. and B.but C.or D.any
8. A. in B.into C.on D.of
9. A. likes B.dislike C.like D.liked
10.A.has B.had C.have D.haves
11) Choün tæì, cuûm tæì thêch håüp æïng våïi A,B ,C vaì D âãø hoaìn thaình cáu
My brother (break) ………..his arm when he (play)………………..soccer
A.break/play B.broke/played C.broke/ was playing D.broken/played
12) Choün tæì maì pháön gaûch chán coï caïch phaït ám khaïc våïi nhæîng tæì coìn laûi.
A.children B.cheese C.church D.chemistry
13) Choün tæì maì pháön gaûch chán coï caïch phaït ám khaïc våïi nhæîng tæì coìn laûi.
A. house B.holiday C.hospital D.hour
14) Chọn từ coï troüng ám chênh coï vë trê khaïc våïi nhæîng tæì coìn laûi
A.kingdom B.mountain C.begin D.passage
15) Chọn từ coï troüng ám chênh coï vë trê khaïc våïi nhæîng tæì coìn laûi
A.suspious B.mutual C.selfish D.honest
16) Choün tæì, cuûm tæì thêch håüp æïng våïi A,B ,C vaì D âãø

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.