131 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc bốn (chứa tham số) – Lương Tuấn Đức

Tổng hợp bài kho đề thi Chuyên đề hàm số, Luyện thi THPT, Toán 12 xin tổng hợp lại bạn đọc về 131 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc bốn (chứa tham số) – Lương Tuấn Đức, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tài liệu gồm 15 trang tuyển chọn 131 bài toán trắc nghiệm chủ đề tương giao đồ thị hàm số, phiên hiệu tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc 4, chứa tham số. Dữ liệu do thầy Lương Tuấn Đức biên soạn.

Trích dẫn tài liệu:
+ Tìm điều kiện tham số m để đường cong y = x^4 – mx^2 + 2x – 3 cắt đường thẳng y = 1 tại bốn điểm phân biệt sao cho bốn giao điểm đều có hoành độ nhỏ hơn 3.
A. 2 < m < 11 và m ≠ 4
B. 3 < m < 10 và m ≠ 5
C. 4 < m < 12 và m ≠ 5
D. 5 < m < 6 và m ≠ 2
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Đường cong y = mx^4 – 10mx^2 + m + 8 và trục hoành có bốn giao điểm phân biệt A, B, C, D mà hoành độ bốn điểm đó lập thành cấp số cộng. Giả sử hai giao điểm xa nhau nhất là A và D, tính diện tích của tứ giác AIDS biết rằng I (2; 2) và S (0; –3).
A. 13   B. 18
C. 10   D. 15
+ Cho các mệnh đề
Đường cong y = x^4 – 2m^2x^2 + m^4 + 2m cắt trục hoành tại ít nhất hai điểm khi m < 0
Đường cong y = x^4 + 2m^2x^2 và đường thẳng y = x + 1 có đúng hai điểm chung phân biệt.
Đường cong y = x^4 – 2m^2x^2 – m^2 + 3m – 13 và trục hoành có tối đa ba giao điểm phân biệt
Đường cong y = |x^4 – 4x^2 + 3| và đường thẳng y = √(1 – m^2) có tối thiểu ba giao điểm phân biệt
Số lượng mệnh đề đúng là?

Hỏi và đáp