1233 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 1233, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục và đào tạo Na Hang
Trường PTDT Nội Trú
Đề thi học kỳ I
Môn: Toán – Lớp 7
Thời gian: 90 phút

Phần I: Trắc nghiệm khách quan ( 6 điểm )
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 22- Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm)
Câu 1: Cho hình vẽ.
Cho biết xAy = 500. Số đo của x`Ay` là:
A. 1300 B. 500
C. 400 D. 600
Câu 2: Đường trung trực của một đoạn thẳng là:
A. đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.
B. đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó.
C. đường thẳng vuông góc và đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.
D. đương thẳng cắt đoạn thẳng đó.
Câu 3: Cho hình vẽ, biết a//b, 1350.
Số đo góc K1 là :
A. 450 B. 1350
C. 550 D. 650
Câu 4: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành:
A. Một góc vuông
C. Hai góc vuông

B. Hai cặp góc đối đỉnh
D. Bốn góc bằng nhau

Câu 5: Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là:
A. 3/19
B. 6/23
C. 9/20
D. 4/17

Câu 6: Khi so sánh hai số 0,(31) và 0,2(13) ta được kết quả là:
A. 0,(31)0,2(13)
B.0,(31)=0,2(13)
C.0,(310,2(13)

D. 4/10

Câu 7: Biết xx’ ( yy’ = O, số đo xOy = 600, số đo xOy’ bằng:
600
1000
1200
1500

Câu 8: Hai góc gọi là đối đỉnh khi:
có đỉnh chung và có cùng số đo.
B. có hai cạnh song song từng đôi một.
C. có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
D. có tổng số đo bằng 1800.
Câu 9: Nếu c ( a và c ( b thì điều kiện để a // b là:
Hai góc trong cùng phía bằng nhau.
Hai góc so le trong phụ nhau.
Hai góc đồng vị bằng nhau.
Hai góc so le trong bù nhau.

Câu 10: Cho hình vẽ. có giá trị là:
A. 1800 B. 900
C. 1500 D. 1600

Câu 11: Tổng số đo ba góc trong tam giác là:
A. 1700
B. 1750
C. 1800
D. 1850

Câu12: Cho hình vẽ. Số đo góc NPx là:
A. 1370 B. 630
C. 1270 D. 1170

Câu 13: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng:
Mọi số thực đều là số hữu tỉ.
Mọi số thập phân hữu hạn đều là số hữu tỉ.
Mọi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều không là số hữu tỉ.
Mọi số hữu tỉ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Câu 14: Kết quả nào sau đây sai:
A. 0 ( Q
B. ( Q
C. –5 Q
D. 8 ( Q

Câu 15: | (-5)2 | bằng:
A. 25
B. 5
C. -25
D. -5

Câu 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.