11 đề TS 2017-2018 và HD giải – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 11 đề TS 2017-2018 và HD giải, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm có 01 trang)

Câu 1 (2,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:
1) 2)
Câu 2 (2,0 điểm)
1) Cho hai đường thẳng (d): và (d’): . Tìm m để (d) và (d’) song song với nhau.
2) Rút gọn biểu thức: với .
Câu 3 (2,0 điểm)
1) Tháng đầu, hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai, do cải tiến kỹ thuật nên tổ I vượt mức 10% vả tổ II vượt mức 12% so với tháng đầu, vì vậy, hai tổ đã sản xuất được 1000 chi tiết máy. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy ?
2) Tìm m để phương trình: (x là ẩn, m là tham số) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn .
Câu 4 (3,0 điểm) Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Từ một điểm M ở ngoài đường tròn, kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Qua A, kẻ đường thẳng song song với MO cắt đường tròn tại E (E khác A), đường thẳng ME cắt đường tròn tại F (F khác E), đường thẳng AF cắt MO tại N, H là giao điểm của MO và AB.
1) Chứng minh: Tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn.
2) Chứng minh: MN2 = NF.NA vả MN = NH.
3) Chứng minh: .
Câu 5 (1,0 điểm) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn: .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .

—————————-Hết—————————-
Họ và tên thí sinh:……………………………………………………Số báo danh:……………………………….
Chữ kí của giám thị 1: ………………………………….Chữ kí của giám thị 2: …………………………….
HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN:

Câu
Phần
Nội dung
Điểm

Câu 1 (2,0đ)
1)

Vậy tập nghiệm của phương trình là .
1.0

2)

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (1; 2).
1.0

Câu 2 (2,0đ)
1)

Vậy m = –1 là giá trị cần tìm.
1.0

2)

Vậy với .
1.0

Câu 3 (2,0đ)
1)
Gọi số chi tiết máy mà tổ I và tổ II sản xuất được trong tháng đầu lần lượt là x và y.
Điều kiện: x, y N*; x, y < 900
Từ đề bài lập được hệ phương trình:
Giải hệ được: (thỏa mãn điều kiện)
Vậy tháng đầu tổ I sản xuất được 400 chi tiết máy, tổ II sản xuất được 500 chi tiết máy.
1.0

2)
= 29 – 12m
Phương trình có nghiệm
Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có:
Cách 1:
(1) , thay vào hệ thức được:

Giải phương trình được x1 = – 1
x2 = – 4
Thay x1 và x2 vào (2), tìm được (thỏa mãn điều kiện)
Vậy là giá trị cần tìm.
Cách 2:

Ta có hệ phương trình:
Từ đó tìm được m.
1.0

Câu 4 (3,0đ)

0.25

1)
Vì MA, MB là các tiếp tuyến của (O) nên:

Tứ giác MAOB có
Tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn.
0.75

2)
Ta có: (so le trong, AE // MO) và

NMF và NAM có:
NMF NAM (g.g)

0.5

Có MA = MB (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) và OA = OB = R
MO là đường trung trực của AB
AH MO và HA = HB
MAF và MEA có:
MAF MEA (g.g)

Áp dụng hệ thức lượng vào vuông MAO, có: MA2 = MH.MO
Do đó: ME.MF = MH.MO
MFH MOE (c

Hỏi và đáp