10 ĐỀ KIỂM TRA CH I ĐS 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về 10 ĐỀ KIỂM TRA CH I ĐS 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn : ĐẠI SỐ 9

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần : ;; .
Bài 2 : Thực hiện phép tính, rút gọn các biểu thức sau
a) A = b) B=
c) C = d) D =
Bài 3 : Rút gọn biểu thức
a) A = b) B =
c) C = d) D =

Bài 4 : Chứng minh
a) b)
c)

Bài 5: Tìm các giá trị nguyên của x để các biểu thức sau có giá trị nguyên
a)A = b) B =

Bài 6 :Tìm x biết :
a) b) = 3 c)

Bài 7: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a) b). c) xy-y

Bài 8: Cho biểu thức (với a >0 , a1)
a) Rút gọn biểu thức P.
b) Tìm giá trị của a để P = a.

————– Hết ————–

BÀI TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn : ĐẠI SỐ 9
Câu 1:
1.TÝnh x ®Ó c¸c c¨n thøc sau cã nghÜa:
a) b) c) d)
2.Tính:
a) b) c) d)

3. Rút gọn biểu thức (không dung máy tính cầm tay).
a) b) (với y< 0)

Câu 2: Thực hiện các phép tính sau đây:
a. b.
c. d.
e. g.
C©u 3: T×m x biÕt:
a) = 5. b)

Câu 4: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a) b) c)

Câu 5: Tìm các giá trị nguyên của x để các biểu thức sau có giá trị nguyên
a) C = b) D =
Câu 6: Chứng minh
a) b)

Câu 7: Cho biểu thức P =
a)Tìm điều kiện của x để P xác định – Rút gọn P
b)Tìm các giá trị của x để P < 0
c)Tính giá trị của P khi x = 4-.

————-Hết———–

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 – ĐẠI SỐ 9

ĐỀ 1:
Bài 1 (2,0 điểm) Tính: a) +; b)
Bài 2. (3,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a/ b/
Bài 3. (1,0 điểm). Tìm x biết:
Bài 5. (2,5 điểm).Cho biểu thức : A =
a/ Tìm điều kiện của x để biểu thức A xác định . (1,0điểm).
b/ Với điều kiện tìm được ở câu a, rút gọn biểu thức A . (1,5điểm).
Bài 5 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = . Giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu ?
ĐỀ 2:

Bài 1: (0,5 đ) Với giá trị nào của x thì biểu thức sau có nghĩa:
Bài 2. a) (0,5 đ) Thực hiện phép tính
b) (0,75 đ) 2 – 4 + –
c) (0,75 đ)
Bài 3: Tính:
a) (0,75 đ) /
b) (1,0 đ)
c) (1,0 đ)

Bài 4: (2,0 đ) Rút gọn biểu thức:
P = , với x >0; x /1; x/4
Bài 5: (1,0 đ) Tìm giá trị bé nhất của biểu thức A = với x ≥ 0.

ĐỀ 3:

Bài 1. (1,0 điểm) Tìm điều kiện của x để biểu thức sau xác định

Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x biết

Bài 3.(2,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau

Bài4. (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Bài 5. (4,0 điểm) Cho biểu thức:
/;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.