10 Đề Bồi dưỡng HSG Toán Lớp 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 10 Đề Bồi dưỡng HSG Toán Lớp 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề 1
Câu 1:
Cho x = y = Tính giá trị P = x + y + xy
Câu 2:
Giải phương trình: a, = (x là ẩn số)
b, + + = 0
(a,b,c là hằng số và đôi một khác nhau)
Câu 3: Xác định các số a, b biết: ;
=
Câu 4:Chứng minh phương trình:
2×2 – 4y = 10 không có nghiệm nguyên.
Câu 5:; Cho ABC; AB = 3AC
Tính tỷ số đường cao xuất phát từ B và C

Đề 2
Câu 1:
Cho a,b,c thoả mãn: = =
Tính giá trị M = (1 1 1 +
Câu 2: Xác định a, b để f(x) = 6×4 – 7×3 + ax2 + 3x +2
Chia hết cho y(x) = x2 – x + b
Câu 3: Giải PT:
a, (x-4) (x-5) (x-6) (x-7) = 1680.
b, 4×2 + 4y – 4xy +5y2 + 1 = 0
Câu 4:
Tìm giá trị lớn nhất của phân số mà tử số là một số có 3 chữ số mà mẫu là tổng các chữ số của nó.
Câu 5:
Cho ABC cân tại A, trên AB lấy D, trên AC lấy E sao cho:
AD = EC = DE = CB.
a, Nếu AB2BC. Tính góc của
b, Nếu AB < BC. Tính góc của

đề 3
Câu 1:
Phân tích thành nhân tử:
a, a3 + b3 + c3 – 3abc
b, (x-y)3 +(y-z)3 + (z-x)3
Câu 2:
Cho A =
a, Rút gọn A
b, Tìm A khi x=
c, Tìm x để 2A = 1
Câu 3:
a, Cho x+y+z = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của M = x2 + y2 + z2
b, Tìm giá trị lớn nhất của P =
Câu 4:
a, Cho a,b,c >0, CMR:
1 < 2
b, Cho x,y 0 CMR:

Câu 5:
Cho đều có độ dài cạnh là a, kéo dài BC một đoạn CM =a
a, Tính số đo các góc
b, CMR: AM AB
c, Kéo dài CA đoạn AN = a, kéo dài AB đoạn BP = a. CMR đều.
đề 4
Câu 1: Phân tích thành nhân tử:
a, a8 + a4 +1
b, a10 + a5 +1
Câu 2:
a, Cho a+b+c = 0, Tính giá trị của biểu thức:
A = + +
b, Cho biểu thức: M =
+ Rút gọn M
+ Tìm x Z để M đạt giá trị nguyên.
Câu 3:
a, Cho abc = 1 và a3 >36,
CMR: + b2 + c2 >ab + bc + ca
b, CMR: a2 + b2 +1 ab + a + b
Câu 4:
a, Tìm giá trị nhỏ nhất của A = 2×2 + 2xy + y2 – 2x + 2y +1
b, Cho a+b+c= 1, Tìm giá trị nhỏ nhất
P = a3 + b3 + c3 + a2(b+c) + b2(c+a) + c2(a+b)
Câu 5:
a, Tìm x,y,x Z biết: x2 + 2y2 + z2 – 2xy – 2y + 2z +2 = 0
b, Tìm nghiệm nguyên của PT: 6x + 15y + 10z = 3
Câu 6:
Cho H là trực tâm, đường thẳng vuông góc với AB tạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.