02 đề kiểm tra chuong 3 đại sô 8 hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về 02 đề kiểm tra chuong 3 đại sô 8 hay, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 – ĐẠI SỐ 8
(66)
I/ Mục tiêu kiểm tra:
Kiểm tra mức độ đạt chuẩn KTKN trong ơng trình môn Toán 8 , sau khi học sinh học xong ơng IV, cụ thể:
* Kiến thức:
Nhận biết đợc bất đẳng thức, bất ơng trình bậc nhất một ẩn và nghiệm của nó, hai bất ơng trình ơng đơng, ơng trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
* Kỹ năng:
– Biết áp dụng một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức để so sánh, chứng minh hai số
– Kiểm tra xem một số đã cho có là nghiệm của bất ơng trình đã cho hay không.
– Biết giải bất ơng trình bậc nhất một ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
– Giải ơng trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
* Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, tích cực làm bài
II/ Hình thức kiểm tra:
– Đề kết hợp TNKQ và TL
– Kiểm tra trên lớp
III/ Ma trận đề kiểm tra :

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Liên hệ giữa thứ tự và Phép cộng
-Phép nhân

Nhận biết
Bất đẳng thức
Biết áp dụng tính chất cơ bản của BPT để so sánh 2 số

Biết áp dụng tính chất cơ bản của BPT để chứng minh một BĐT (đơn giản )

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5

2
1

1
0,5
1
1,0
6 câu
3,0
30%

Chủ đề 2
BPT bậc nhất một ẩn
BPT tương đương

được các quy tắc : Biến đổi BPT để được BPT tương đương
Vận dụng được các quy tắc : Biến đổi BPT để được BPT tương đương
Tìm ĐK tham số m để được BPT tương đương với BPT đã cho
(có tập nghiệm
x >a )

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5

2
0,5

1
1,0
4 câu
2,0
20%

Chủ đề 3
Giải BPT bậc nhất một ẩn

Giải thành thạo BPT bậc nhất 1 ẩn
Biểu diễn tập hợp nghiệm của một BPT trên trục số
Sử dụng các phép biến đổi tương đương để đưa BPT đã cho về dạng ax + b < 0 ;
hoặc ax+b >0 ; …

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ

1
0,5đ

1
1,0

3 câu
2,0
20%

Chủ đề 4
Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Định nghĩa giá trị tuyệt đối
Giải phương trình

Biết cách giải phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5

1
0,5

1
2,0
3 câu
3,0
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3 câu
1,0 điểm
10%
5 câu
2,5điểm
25%
8 câu
6,5 điểm
65%
16 câu
10,0 điểm
100%

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4
I-NGHIỆM (5,0 đ) :
Câu 1 : chữ“Đ” đúng “S” sai , thích hợp vào bảng sau
Câu
Khẳng định

A
Trong tam giác ABC , ta có : BC + AC >AB > BC – AC

B
Với mọi giá trị của x , ta có x2 + 1 >1

C
Nếu a – 3 < b – 3 thì – a < – b

D
Bất phương trình , có tập nghiệm

Chọn và ghi chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.